ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παραγωγή, παροχή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .